Циљ мастер студијског програма

Креирање успешне каријере и унапређење знања из области примењене економије и финансија остварује се кроз изучавањ предузетничке економије, финансијских тржишта, банкарских система, контролних система, аналитике, електронског пословања и међународног финансијског пословања. Мастер академске студије као основну сврху имају да оспособе будуће лидере да стекну вештине: планирања, организације, спровођења и контроле из области економије и финансија.

Циљ предмета је стицање теоријско-аналитичких и примењених знања из области пословних финансија.  На основу теоријске и практичне наставе очекује се да студенти покажу разумевање улоге  и значаја пословних финансија и да стечена знања служе као солидна основа за адекватну и успешну практичну примену пословних финансија.

Основни циљ предмета је да пружи свеобухватна знања из домена свих питања релевантних за коришћење консултантских услуга. Последично, наставни прогам овог предмета има претензија да обухвати: историјат и трендове развоја пословног консалтинга у Републици Србији и свету, структуру понуде консалтинга у Републици Србији, факторе развоја, организацију консултантских активности, управљање избором консултанта, теоријске претпоставке за процену утицаја консултантских услуга на перформансе предузећа.