Циљ мастер студијског програма

Студијски програм Мастер академске студије Инфoрмaциoнe тeхнoлoгиje овог профила посвећене су: изучавању савремених информационих технологија, овладавању знањем које се односи на интернет технологије, примену дигиталног маркетинга, развој и примена софтверских система. Студијски програм, кроз обавезне предмете, обезбеђује стицање неопходних знања и вештина за рад на водећим позицијама ИТ сектора, а кроз изборне предмете студенти имају могућност да обрађују оне садржаје који одговарају њиховим специфичним интересовањима и способностима.

Израдом и одбраном мастер рада студент се обучава да истражује и саопштава резултате истраживања и у складу са тим се припрема за докторске студије. Будући високо образовани кадар, после завршеног акредитованог мастер академског студијског програма, оспособљен је да буде лидер у стручној примени стечених теоријских знања и практичних вештина - директно предузимање: иницијативе, планирања, организације, спровођења, контроле и реализације у области информационих технологија.