Циљ изучавања предмета:

Оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање фундаменталних знања из области Линеарне алгебре и Математичке анализе.

    Исходи изучавања предмета:

Омогућавају да студент овлада математичким идејама, концептима и резултатима и да буде оспособљен да их самостално практично примени у стручним предметима.Циљ предмета је стицање општих и специфичних знања о напреднијим техникама програмирања и концептима рачунарства у процедуралним програмским језицима, на примеру програмског језика C. Изучавање овог предмета оспособљава за имплементацију програма у програмском језику C који користе основне концепте процедуралног програмирања (типови података, оператори, изрази, наредбе, функције) и напредније програмске технике (нпр. показивачи, динамичка алокација меморије).