Циљ изучавања предмета:

Оспособљавање студената за апстрактно мишљење и стицање фундаменталних знања из области Линеарне алгебре и Математичке анализе.

    Исходи изучавања предмета:

Омогућавају да студент овлада математичким идејама, концептима и резултатима и да буде оспособљен да их самостално практично примени у стручним предметима.