Циљ предмет је  стицање најновијих знања из лидерства, специјализоване менаџмент дисциплине, као и упознавање са концептима, теоријама, методама и техникама које користе лидери у савременом пословању. Садржај предмета усмерен је на концептуализацију односа између лидера и следбеника, који укључује лидерске потенцијале, карактеристике и компетенције, емоционалне способности и лидерске вештине у контексту ефективности целокупног процеса.


Обезбеђење адекватног нивоа теоријских и практичних знања потребних за ефикасно и ефективно обављање задатака у области туризма у пракси. Предметном наставом се развија интуитиван и креативан начин мишљења студената, а студенти усвајају стручна и научна знања за решавање проблема у туристичком пословању. Циљ је стицање основних, и нових знања из области савременог менаџерског приступа стратегији у туризму, организационих промена у туризму као и актуелних токова у туризму.Циљ предмета

Предмет треба да омогући студенту стицање знања о суштини менаџмента пословних система пољопривреде , облицима и организационој структури, чиниоцима производње и резултатима и принципима репродукције, специјализацији и интензивности производње, функционалним областима и процесима пословних система као основу за разумевање организационо-економских законитости које се јављају у пословним системима и њиховим везама са окружењем.