Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма је образовање научно-наставних и истраживачких кадрова, оспособљавање студената за самосталан и високо квалитетан научно истраживачки рад из области интегрално-развојног менаџмента у складу са потребама тржишта и друштва.

Самостално инветивно иницирање, планирање, дизајнирање, контрола и координирање тимском организацијом неке су од области у којима је будући доктор наука из ове области оспособљен. Докторске студије обухватају садржаје активне и интерактивне наставе кроз предавања и самосталан истраживачки рад и носилац су активности научноистраживачког рада као кључне функције високо образовног процеса.

Докторским студијским програмом едукује се високо квалитетан, теоријски и прагматично оспособљен, тржишно оријентисан научно истраживачки кадар. Овакав образовни концепт обезбедјује квалитетно управљање оригиналним и научно релевантним истраживањима, на домаћем и светском тржишту знања као и да доприноси развоју науке и критичког мишљења.

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије кроз докторски студијски програм прати савремене правце развоја менаџмента у свету. Студентима су на најбољи начин приближени предметном научном пољу у сфери светски доступних и стечених знања и вештина.